Biofilter: biofiltratie als geurbehandelingstechniek

Een biofilter is één van de goedkoopste en éénvoudigste geurbestrijdingsmiddelen die er bestaan. Voor een goed werkende biofilter dienen evenwel behoorlijk aantal voorwaarden te worden vervuld.

Hoe werkt biofiltratie?

Bij biofiltratie wordt meestal gebruik gemaakt van een filtervulling bestaande uit biologisch materiaal in een welbepaalde mengverhouding, of in verschillende lagen. Enkele voorbeelden:

 • boomschors,
 • compost,
 • turf,
 • heidekruid,
 • cocos,
 • wortelhout,
 • geëxpandeerde kleikorrels, etc.

Dit natuurlijke “filterbed” of biomassa zit vervat in een open of gesloten filteromkasting. Deze filtervulling is omgeven door een dunne waterfilm. Een deel van de verontreinigingen uit de door het filterbed gestuurde gasstroom lost reeds op in de waterfilm; een deel van de verontreinigingen wordt op het filtermateriaal weerhouden en verder afbroken door de micro-organismen die in het filterbed leven. Deze micro-organismen moeten meehelpen om de op de filtervulling achtergebleven verontreinigingen uit de gasstroom verder af te breken. De micro-organismen voeden zich dus deels met de overgebleven polluenten, deels met het filtermateriaal zelf. Levensnoodzakelijk voor de micro-organismen zijn verder water en zuurstof, welke beide bij normaal bedrijf in de biomassa voorhanden moeten zijn. De restproducten van deze afbraakprocessen zijn CO2, H2O, sulfaat, nitraat e.d.

Projecten

Biofilter – biofiltratie – geurbestrijding – emissiebehandeling – geurbehandeling

Biofiltratie : de belangrijke parameters voor een goede werking van de biofilter

 • Constante vochtigheidsgraad: De handhaving van een optimaal vochtgehalte in de biomassa is een essentiële voorwaarde voor het goed functioneren van een biofilter. De biomassa mag niet te droog zijn, maar ook niet te nat. Bij teveel vocht kan de biomassa gaan samenklonten, de luchtweerstand neemt toe, het zuurstofgehalte neemt af, de filter wordt op zijn beurt een bron van geurhinder in plaats van de geurhinder te bestrijden. Het is daarom ook van primordiaal belang dat de afgasstroom wordt voorbevochtigd vooraleer de lucht door de biofilter te sturen. Deze voorbevochtiger dient dan ook perfect te worden afgesteld teneinde de exacte vochtigheidsgraad te creëren.
 • Constante luchttoevoer (debiet emissiestroom en zuurstof): De emissie moet relatief continu worden aangeboden. Wanneer slecht 7 à 8 uur/dag afgas wordt geproduceerd, met daarbovenop weekend-, feestdag- en vakantiestops, zal een biofilter geen oplossing kunnen bieden. De bacteriën uit de microbiologie kunnen niet zonder een constante zuurstoftoevoer. De aangeboden luchtstroom dient stofvrij en vetvrij te zijn.
 • Constante temperatuur (omgevingstemperatuur): voor een goede werking van de micro-organismen is 15 à 25 tot max 30 °C ideaal. Bij lagere temperaturen vertraagd de werking, hogere temperaturen zet de werking in overdrive en brengt de ganse biomassa uit balans.
 • Een zo constant mogelijke belasting: Een vrij lage belasting vormt geen probleem als dusdanig en zal zich enkel vertalen in een hoog verwijderingsrendement (uiteraard op voorwaarde dat de andere parameters constant blijven). Bij een te hoge en/of piekbelasting zal de biomassa versneld gaan dichtslibben door snel gestegen micro-organismen populatie.
 • Geen toxische en/of verzurende componenten in te hoge concentraties: Zeer giftige stoffen doden de microbiologie. Te hoge concentraties zwavel-, chloor en stikstofhoudende organische componenten en ammoniak leiden tot verzuring en verminderde efficiëntie van de biofiltervulling. Dit kan deels worden tegengegaan door bepaalde toeslagstoffen toe te voegen aan de biomassa, door de biomassa frequenter te vervangen of door een voorgeschakelde chemische gaswasser te integreren.
 • Aangepaste biomassa: De biomassa moet aangepast zijn aan de aangeboden afgasstroom. Ze mag niet te fijn of niet te grof zijn, de lucht moet mooi gelijkmatig over de filter verdeeld worden. Realiseer een gelijkmatige luchtverdeling over de filter. De vulling moet grof genoeg zijn om een voldoende groot uitwisselingsoppervlak te creëren, maar moet ook voldoende organisch materiaal bevatten om de micro-biologie een leefomgeving te bieden waarin ze optimaal gedijt. Toeslagstoffen zoals kalk en dolomiet kunnen een voortijdige verzuring tegengaan. Bij voorkeur wordt de biomassa op een rooster geplaatst, ter bevordering van de luchtverdeling. Voor bepaalde specifieke toepassingen kan het zinvol zijn om gebuik te maken van een met specifieke bacteriën geïnoculeerde biomassa. In alle gevallen moet de biomassa periodiek vervangen worden, dit in functie van de verzurings- en verziltingsgraad en de drukval over de filter (door compactering van de biomassa). De standtijd van een biofiltervulling varieert sterk en situeert zich tussen de 6 maand en de 5 jaar.

Biofilter : voordelen

 • Lage investeringskost (eenvoudige constructie)
 • Goed resultaat voor biologisch afbreekbare componenten in relatief lage concentraties (polishing techniek)

Biofilter : nadelen

 • Neemt een relatief grote oppervlakte in
 • Filtervulling moet regelmatig vervangen worden
 • Juiste vochtigheidsgraad en pH dienen van nabij te worden opgevolgd, continue beluchting noodzakelijk

Biofiltratie : voornaamste toepassingsgebieden

 • Waterzuiveringsinstallaties
 • agro-industrie (compostering, voedingsindustrie, vleesverwerkende en visverwerkende industrie)